Navigace

Obsah

1. Základní informace

Žadatelé o nájem bytu žádají obec Nemile jako budoucího pronajímatele na základě písemné žádosti o poskytnutí nájmu bytu. Žádost se přijímá na předtištěném tiskopisu a je zařazena do pořadníku uchazečů o byt podle data podání, v témž pořadí se pak budoucím nájemcům bytu uvolněné byty nabízí.

 

2. Kdo je oprávněn jednat

Žádost o nájem bytu si může podat žadatel starší 18 let, který má trvalý pobyt v Nemili nebo je v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele působícím v Nemikli nebo jeho místních částech na dobu neurčitou (prokazuje se předložením kopie pracovní smlouvy).

 

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro přijetí žádosti je:

  1. žadatel musí být starší 18 let,
  2. žadatel musí mít trvalý pobyt v Nemili
  3. žadatel nesmí být vlastníkem nebo nájemcem bytu, bytového domu nebo rodinného domu na dobu neurčitou (prokazuje se čestným prohlášením),
  4. žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči obci Nemile (prokazuje se potvrzením o bezdlužnosti),
  5. žadatel není ani v minulosti nebyl nájemcem bytu ve vlastnictví obce Nemile, kterému byl vypovězen nájem pro hrubé porušení povinností nájemce a pro hrubé porušení dobrých mravů v domě (prokazuje se čestným prohlášením),

Po podání žádosti je žadatel zařazen do seznamu žadatelů o nájem bytu na časově omezenou dobu dvou let.

Povinností každého žadatele o nájem bytu je aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouleté lhůty. Pokud tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence.

 

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněnou žádost o nájem bytu včetně příloh žadatel předloží prostřednictvím podatelny Obecního úřadunemile k vyřízení. Žádost je zařazena do seznamu uchazečů o byt.

 

5. Jaké doklady musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, údaje potřebné k vyplnění žádosti.

 

6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vyřízení žádosti se odvíjí od počtu uvolněných bytů.

 

9. Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány:

Pravidelně aktualizovat podanou žádost, a to nejpozději před ukončením dvouletého období, jinak je žádost vyřazena z evidence.

 

10.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obec Nemile postupuje podle Zásad pro hospodaření s byty v majetku obce

 

11. Kontaktní osoba:

Ing. Helena Ondráčková, e-mail: obec@nemile.cz, tel.: 583 414 524